บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารการสาธารณสุขได้จัดทำ บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการปรับปรุงบัญชีรายการครุภัณฑ์ของกองบริหารการสาธารณสุขให้มีความเป็นปัจจุบัน มีความเหมาะสมทั้งด้านรายละเอียดของรายการ และราคา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้แทน service plan 19 สาขา และนอกสาขา service plan ร่วมทบทวนบัญชีรายการครุภัณฑ์ให้มีความเป็นปัจจุบัน และมีรายการครอบคลุมมากที่สุด รวมทั้งได้นำรายการครุภัณฑ์บางรายการ จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณบรรจุในบัญชีครุภัณฑ์ของกองบริหารการสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือแจ้งประกาศใช้ บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีบัญชีครุภัณฑ์สำหรับใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ (หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03/28584 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03.5/28585 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561)

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download หนังสือแจ้งเวียน

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจ ศึกษารายละเอียด / download เอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข (https://phdb.moph.go.th) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา: กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อหารือและขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 9 (การจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e-GP)

กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/048347 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ข้อหารือและขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ตอบข้อหารือกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และการขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 9 วรรคสอง ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากโปรแกรมบริหารพัสดุได้เป็นกรณีเฉพาะราย ในกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและได้ดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยที่โปรแกรมบริหารพัสดุดังกล่าวได้มีการกำหนดรายละเอียดของเอกสารที่สอดคล้องกับที่ระบบ e-GP กำหนด โดยมีรายละอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความถูกต้อง

ข้อหารือและขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 9

Download เอกสาร

 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

อย. เรียกเก็บคืน “ยาวาลซาร์แทน (Valsartan)” จาก 2 บริษัท รวม 5 ตำรับ

ตามที่มีการเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ยาวาลซาร์แทน (Valsartan) ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ในประเทศต่างๆ  จากบริษัทผู้ผลิตซึ่งมีการใช้วัตถุดิบในการผลิตยาดังกล่าวของ บริษัท Zhejiang Huahai Pharmaceuticals เนื่องจากพบสารปนเปื้อนที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยานั้น

ในประเทศไทย มีบริษัทผู้รับอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาวาลซาร์แทนเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 7 บริษัท และมีทะเบียนตำรับยาที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่าย จำนวนทั้งสิ้น 14 ตำรับ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า  มีบริษัทผู้รับอนุญาตที่ใช้วัตถุดิบจาก Zhejiang Huahai Pharmaceuticals เพียง 2 ราย ได้แก่ บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด และ บริษัท ยูนีซัน จำกัด ซึ่งมีเลขทะเบียนตำรับ รวม 5 ตำรับ ได้แก่

บริษัทผู้รับอนุญาตเลขทะเบียนตำรับ
บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด1A 9/54 (NG)
1A 10/54 (NG)
บริษัท ยูนีซัน จำกัด1A 4/60 (NG)
1A 5/60 (NG)
1A 6/60 (NG)

ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกมาตรการเรียกเก็บคืนยาใน 5 ตำรับทุกรุ่นการผลิตคืนจากท้องตลาดภายใน 15 วัน พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาทั้งสองแห่ง ระงับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาวาลซาร์แทนทุกทะเบียนที่มีการใช้วัตถุดิบวาลซาร์แทนจากแหล่งผลิตดังกล่าวเป็นการชั่วคราว รวมทั้งระงับการจำหน่ายเภสัชเคมีภัณฑ์วาลซาร์แทน ที่มาจากแหล่งผลิตดังกล่าวแล้ว

และได้ขอความร่วมมือผู้ใช้ยาตรวจสอบเลขทะเบียนตำรับของผลิตภัณฑ์ยาวาลซาร์แทนที่ใช้อยู่ หากตรงกับเลขทะเบียนตำรับข้างต้น ให้ส่งกลับคืนสถานพยาบาลหรือร้านยาที่จ่ายยาดังกล่าว เพื่อดำเนินการทำลายยาต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่เคยได้รับผลิตภัณฑ์ยาวาลซาร์แทนในการรักษามาอย่างต่อเนื่อง ยังคงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ยาวาลซาร์แทน เลขทะเบียนตำรับอื่นที่ไม่มีการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งดังกล่าวได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงตัวอื่น

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 U.S.FDA announces voluntary recall of several medicines containing valsartan following detection of an impurity

 EMA reviewing medicines containing valsartan from Zhejiang Huahai following detection of an impurity
ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
U.S.FDA News Release 13/7/2018
The European Medicines Agency (EMA) Press Release 5/7/2018

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3)

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ออกประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) ให้การจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้ อาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญาตามมาตรา 93 ก็ได้

(1) วิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ข) (ฉ) และ (ช)
(2) วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค) และ (จ)
(3) กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ข้อ 2 (5)

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 154 ง วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 หน้า 8)

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ว 398)

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 398 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อทราบและแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติต่อไป เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขเกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยยกเว้น การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 หมวด 6 ข้อ 18 ถึง 22 โดยให้ถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่แจ้งในหนังสือ

[embeddoc url=”http://wwwnno.moph.go.th/kbsnan/wp-content/uploads/2017/10/Exempt18-22_121060.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ที่มา: กรมบัญชีกลาง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กระทรวงการคลังจึงได้ออก ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

บัดนี้ ระเบียบดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 210 ง วันที่ 23 สิงหาคม 2560 หน้า 1 – 71

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (www.ratchakitcha.soc.go.th) หรือกดที่ link ต่อไปนี้

[embeddoc url=”http://wwwnno.moph.go.th/kbsnan/wp-content/uploads/2017/08/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ2560.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ที่มา: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

การรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาและควบคุมการใช้ยาฯ

Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ตาม Link นี้

  1. สำเนาหนังสือ จัดทำบัญชีร่วมและขอชื่อผู้รับผิดชอบ 
  2. สำเนาหนังสือ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ 
  3. สำเนาหนังสือ รายงานมูลค่าคงคลัง 
  4. แบบฟอร์ม 1 รายชื่อผู้รับผิดชอบ  
  5. แบบฟอร์ม 2 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ (แยกราย รพ.) 
  6. แบบฟอร์ม 3 รายงานการปฏิบัติหน้าที่ (มาตรการเพิ่มเติม) 
  7. แบบฟอร์ม 4 รายงานมูลค่าคงคลัง 

[embeddoc url=”http://wwwnno.moph.go.th/kbsnan/wp-content/uploads/2017/04/หนังสือนำส่ง-รายงานการปฏิบัติหน้าที่ฯ.pdf” download=”all” viewer=”google”]

แจ้งเตือน ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Chloroquin

มติคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข กรณีผู้ป่วยเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ยา Chloroquin

[embeddoc url=”http://wwwnno.moph.go.th/kbsnan/wp-content/uploads/2017/04/CQ-side-effect.pdf” download=”all” viewer=”google”]