โครงสร้างองค์กร

งานระบาดวิทยา
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 

นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
 

นางพรพิมล หล้าปิงเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 

นางสาวคนึง คำรังษี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานระบาดวิทยา
 

Read 770 times

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000