ปฏิทินนัดหมายผู้บริหาร สสจ.น่านพฤหัสบดี 22 เมษายน 2021เข้าสู่ระบบ

รายการสิ่งที่ต้องทำ ❌ 
23.03.2021 - 05.05.2021
None.
ภารกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น ❌ 
22.04.2021 - 05.05.2021
พฤหัสบดี 22 เมษายน 2021

9:30

  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง


10:00

  ประชุมพิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน


11:00

  เชิญประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ด้านการขนส่งสินค้า พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และผลผลิตทางการเกษตร


13:30

  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน (ก.ช.ภ.จ.น่าน)


ศุกร์ 23 เมษายน 2021

10:00

  ประชุม EOC เขต 1


14:00

  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สสอ.บ่อเกลือ


จันทร์ 26 เมษายน 2021

9:00

  ประชุมคณะกรรมาการพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ศุกร์ 30 เมษายน 2021

9:00 - 12:00

  ประชุม กวป.


9:00 - 12:00

  ประชุม กวป.


9:00 - 12:00

  ประชุม กวป.


9:00 - 12:00

  ประชุม กวป.


9:00 - 12:00

  ประชุม กวป.


PDF - ภารกิจที่จะเกิดขึ้น
  

จาก: 📅   ถึง: 📅

  
เมษายน 2021 - มิถุนายน 2021
wkจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
15 12 เมษายน
 

9:30 ประชุมอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเพื่อรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2564

13
 

8:00 ร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สำหรับสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564

14
 

15:30 ร่วมพิธีสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน

15
 

7:30 ร่วมพิธีสมโภชสรงน้ำพระหลักเมืองน่าน

16
 
17
 
18
 
16 19
 

9:30 ประชุม กกบ. ครั้งที่ 4/2564

13:00 ประชุม ศปก. จังหวัด

9:30 ประชุม กกบ. ครั้งที่ 4/2564

13:30 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเขตสุขภาพที่1

9:30 ประชุม กกบ. ครั้งที่ 4/2564

9:30 ประชุม กกบ. ครั้งที่ 4/2564

9:30 ประชุม กกบ. ครั้งที่ 4/2564

9:30 ประชุม กกบ. ครั้งที่ 4/2564

20
 

13:00 รดน้ำดำหัวผู้ว่าฯ

21
 

14:00 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิจับวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

22
 

9:30 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

10:00 ประชุมพิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

11:00 เชิญประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ด้านการขนส่งสินค้า พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และผลผลิตทางการเกษตร

13:30 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน (ก.ช.ภ.จ.น่าน)

23
 

10:00 ประชุม EOC เขต 1

14:00 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สสอ.บ่อเกลือ

24
 
25
 
17 26
 

9:00 ประชุมคณะกรรมาการพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

27
 
28
 
29
 
30
 

9:00 ประชุม กวป.

9:00 ประชุม กวป.

9:00 ประชุม กวป.

9:00 ประชุม กวป.

9:00 ประชุม กวป.

1 พฤษภาคม
 
2
 
18 3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
19 10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
20 17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
21 24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
22 31
 

9:00 ประชุม กวป.

9:00 ประชุม กวป.

9:00 ประชุม กวป.

9:00 ประชุม กวป.

9:00 ประชุม กวป.

1 มิถุนายน
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
23 7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
24 14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20