ชื่อองค์กร
อำเภอ
สถานะองค์กร
   ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข บ้านช้างค้ำ
เมืองน่าน
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กลุ่มกิจกรรมช่วยเหลือตนเองบ้านเชียงแข็ง
เมืองน่าน
ไม่เป็นนิติบุคคล
   มิตรภาพบำบัด เครือข่ายโรงพยาบาลน่าน
เมืองน่าน
ไม่เป็นนิติบุคคล
   สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดน่าน
เมืองน่าน
นิติบุคคล
   เบาหวานเขตเทศบาลเมืองน่าน
เมืองน่าน
นิติบุคคล
   แกนนำสุขภาพครอบครัวเขตเมือง
เมืองน่าน
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองน่าน
เมืองน่าน
นิติบุคคล
   กลุ่มอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคเขตเมืองน่าน
เมืองน่าน
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กลุ่มสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในชุมชน
เมืองน่าน
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมเครือข่ายอาสาสมัครไทย จังหวัดน่านasu
เมืองน่าน
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กลุ่มแม่บ้านบ้านห้วยโก๋น
เฉลิมพระเกียรติ
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรม To be number one อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กลุ่มผู้สูงอายุอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรม อสม. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติ
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรม อสม. อำเภอสองแคว
สองแคว
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมผู้ปลูกสมุนไพรบ้านผาหลัก
สองแคว
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมผู้สูงอายุอำเภอสองแคว
สองแคว
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กลุ่มจัดการปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตำบลยอด
สองแคว
ไม่เป็นนิติบุคคล
   วัดส่งเสริมสุขภาพบ้านปางปุก
สองแคว
นิติบุคคล
   ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาไร่หลวง
สองแคว
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรม อสม. ตำบลนาไร่หลวง
สองแคว
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาไร่หลวง
สองแคว
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาไร่หลวง
สองแคว
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กลุ่มส่งเสริมสุขภาพตำบลนาไร่หลวง
สองแคว
ไม่เป็นนิติบุคคล
   องค์การบริหารส่วนตำบลนาไร่หลวง
สองแคว
นิติบุคคล
   เครือข่ายองค์กรผู้พิการตำบลและ
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคตำบลและ
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กลุ่มการแพทย์พื้นบ้านและแพทย์แผนไทยบ้านทุ่งช้าง
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กลุ่มเยาวชนบ้านเฟือยลุง
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมผู้สูงอายุตำบลและ
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรม อสม. ตำบลและ
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรม อย. น้อย โรงเรียนบ้านห้วยสะแตง
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมผู้สูงอายุบ้านห้วยสะแตง
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรม อสม. บ้านห้วยสะแตง
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอน
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรม อสม. บ้านปางแก
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมผู้สูงอายุบ้านปางแก
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมผู้พิการบ้านปางแก
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรม อสม. บ้านมณีพฤกษ์
ทุ่งช้าง
ไม่เป็นนิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ
ทุ่งช้าง
นิติบุคคล
   ชมรมผู้สูงอายุอำเภอเวียงสา
เวียงสา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอเวียงสา
เวียงสา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์รวมพลังต้านยาเสพติด
เวียงสา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กลุ่มเครือข่ายองค์กรลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ
เวียงสา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กลุ่มเครือข่ายชุมชนน่าอยู่
เวียงสา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพอำเภอเวียงสา จ.น่าน
เวียงสา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารอำเภอเวียงสา
เวียงสา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   ชมรมสารวัตรอาหาร อ.เวียงสา จ.น่าน
เวียงสา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบสาย
ท่าวังผา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบขุ่น
ท่าวังผา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดอยติ้ว
ท่าวังผา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกิ
ท่าวังผา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโมง
ท่าวังผา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง
ท่าวังผา
นิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว
ท่าวังผา
นิติบุคคล
   หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.จอมพระ
ท่าวังผา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กลุ่มแม่บ้านตำบลจอมพระ
ท่าวังผา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนทอง
ท่าวังผา
นิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยม
ท่าวังผา
นิติบุคคล
   กลุ่มเยาวชนตำบลจอมพระ
ท่าวังผา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาลชุม
ท่าวังผา
นิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคัวะ
ท่าวังผา
นิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนตัน
ท่าวังผา
นิติบุคคล
   องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ
ท่าวังผา
นิติบุคคล
   ชมรมผู้สูงอายุตำบลจอมพระ
ท่าวังผา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   กองทุนสุขภาพตำบลผาตอ
ท่าวังผา
ไม่เป็นนิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคา
ท่าวังผา
นิติบุคคล
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริม
ท่าวังผา
นิติบุคคล
     
Copyright @ 2011 by Piakung.  All right reserved.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน