เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

   กระทู้ทั้งหมด (aroonrat)


(1) 2 »


template แผนปี 2559 (แก้ไขเพิ่มเติม template ยุทธ์ 1,2)
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
template แผนปี2559 และตัวชี้วัดองค์กร

ไฟล์แนบ:


pdf template 59 ยุทธ1.pdf ขนาด: 1,391.09 KB; Hits: 314
pdf Template 59 ยุทธฯ 2.pdf ขนาด: 1,388.14 KB; Hits: 91
pdf template 59 ยุทธฯ 3.pdf ขนาด: 904.38 KB; Hits: 80
rar รวมKPIน่านปี59_18ธค58.rar ขนาด: 40.01 KB; Hits: 71

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/12/18 17:45
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


แจ้งจัดสรรงบดำเนินงาน สำหรับ สสอ.และคปสอ.
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
สสจ.น่านขอแจ้งจัดสรรงบปี2559ตามfile แนบ

เพื่อโปรดทราบ
กลุ่มงานพัฒนายุทธฯ

ไฟล์แนบ:


pdf หนังสือแจ้งจัดสรรงบ สสอ..pdf ขนาด: 1,635.56 KB; Hits: 194

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/12/3 11:59
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


แจ้งรายการจัดสรรงบลงทุน จ.น่าน ตามพรบ.รายจ่ายงบประมาณ ปี 2559
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียนผู้อำนายการโรงพยาบาลทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ขอแจ้งรายการงบลงทุนปี2559 รายละเอียดตามfile หนังสือแนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานก่อสร้างและงานพัสดุ)จะได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซ์ื้อจัดจ้าง ต่อไป
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.น่าน
22 กย.58

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/9/22 15:27
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


หนังสือขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาผู้นำด้านสุขภาพ
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/7/1 17:12
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


แผนงบลงทุน 3 ปี
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้บริหารทุกท่าน
กลุ่มงานยุทธ ฯ ขอแจ้งแผนงบลงทุน 3 ปีที่ได้ส่งเขตสุขภาพที่1เมื่อวันที่ 28มิถุนายน
เพื่อโปรดทราบ

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/6/30 10:10
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


แผนงบลงทุน พรบ.59
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 สบรส.ได้แจ้งรายการงบลงทุน ตามพรบ.รายจ่ายงบประมาณประจำปี 2559ที่ได้ผ่านสภาฯวาระที่ 1 แล้ว รายการค่อนข้างจะชัดเจนโดยจังหวัดน่านได้รับจัดสรรรายการครุภัณฑ์จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 10,603,000 บาทรายการสิ่งก่อสร้าง18 รายการเป็นเงิน. 40,155,700 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 50,758,700 บาทแต่ทั้งนี้ต้องรอผ่านวาระ 2,3ดังนั้น จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ได้เตรียมความพร้อม รายละเอียดตามfileแนบ

กลุ่มงานยุทธฯ สสจ.น่าน

ไฟล์แนบ:


rar น่านเขต 1 งบ59 ตามร่างพรบ.5มิ.ย.58.rar ขนาด: 1,170.07 KB; Hits: 81

jpg  ปฏิทินงบลงทุน.jpg (258.64 KB)
593_559204ea2d32c.jpg 1280X720 px

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/6/30 9:55
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


สรุปkey word ของ service deliveryตามservice planและรายการครุภัณฑ์ที่สำคัญ
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
นำเรียนทุกท่าน จากที่คุณหมอปอล ได้ดึง key word ของ service delivery แต่ละสาขาออกมาแล้ว หลังจากนั้นได้รับความอนุเคราะห์จากคุณหมอประพันธ์ ได้ประสานผู้เชี่ยวชาญ(ดึง)เติมครุภัณฑ์ที่สำคัญเพื่อให้บริการนั้นๆส่งมอบได้...ออกมาแล้ว...แต่ยังขาดอีก 2-3สาขาอยู่ระหว่างดำเนินการ....กลุ่มงานยุทธฯสสจ.น่านจึงขอส่ง file มาเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้ในการวางแผนการจัดบริการและตรวจสอบชื่อรายการกับงบลงทุนที่วางแผนไว้แล้ว ตามfile ที่ส่งมานี้

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/6/24 11:34
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


แบบฟอร์มงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง60-64
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน คปสอ.ทุกแห่งเพื่อโปรดทราบ

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2015/4/30 18:11
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


หนังสือเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสุขภาพฯ15-16กค
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบ ประเด็น (Topic) พิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องกับ topic นั้นๆ รวมถึงทดลองปฏิบัติกำหนดเป้าหมายและร่างกิจกรรมบางส่วนแล้วนั้น
เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการมีความต่อเนื่องจึงขอเชิญท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสุขภาพจังหวัดน่าน ปี 2558 (ขั้นตอน 3) ในวันที่
15-16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อกำหนดกิจกรรมวิธีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมที่จะกระทำในปี 2558 (Activities in the future) ของแต่ละระดับ รายละเอียดตามfile แนบมานี้ และขอให้
ตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มงานพัฒนายุทธสาสตร์ฯ

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/7/7 18:26
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


หนังสือขอเชิญประชุมการจัดทำแผนฯ ปี 2558
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน /โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ให้เร็วขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการเตรียมการจนถึงการอนุมัติแผนปฏิบัติ ให้แล้วเสร็จภายในกันยายน 2557 ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปี 2558 จึงขอเชิญท่าน พร้อมด้วยผู้ประสานแผนของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภออำเภอละ 5 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผน การบริหารจัดการและการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผน ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รายละเอียด ตาม file ที่แนบมานี้ ทั้งนี้ขอให้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

ไฟล์แนบ:


pdf หนังสือเชิญประชุมอำเภอ.pdf ขนาด: 4,319.51 KB; Hits: 181

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/7/1 10:02
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


เผยแพร่ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขและเขตบริการสุขภาพที่1รวม 50ตัวช้วัดปี2557
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน

พร้อมนี้กลุ่มงานยุทธฯได้เผยแพร่ตัวชี้วัดกสธ.44 ตัวชี้วัดและเขตฯบริการที่1จำนวน6ตัวชี้วัด
รวม50ตัวชี้วัด ส่วนการการชี้แจง จะได้แจ้งในกวป.วันที่4ธันวาคม 56 นี้ค่ะ


งานวางแผน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน
วันที่29พฤศจิกายน 2556

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/11/29 17:15
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพองค์กรสาธารณสุขน่านประจำปี 2557
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/
สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ/หน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้กำหนดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพองค์กรสาธารณสุขน่าน ปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 16-17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลน่าน
จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ประจำปี 2557 รายละเอียดตามfile แนบ
เพื่อโปรดทราบ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ไฟล์แนบ:


pdf หนังสือเชิญประชุมแผน.pdf ขนาด: 0.00 KB; Hits: 305

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/9/11 11:51
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


ด่วนที่สุด เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบสป.ปี2556..โค้งสุดท้าย
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
รียนผู้บริหารทุกท่าน...
ขอแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ..สป...รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุดที่แนบมานี้....ขอความร่วมมือมายังผู้บริหารทุกท่านได้เร่งรัดและโปรดตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามเกณฑ์ด้วยค่ะ.....โดยเฉพาะการยืมเงิน....
หากต้องดำเนินงานค่อมเดือนต้องแยกใบยืมเงินเป็นเดือนๆ และตรวจสอบรหัสงบฯด้วยค่ะ..
ขอแสดงความนับถือ
งานการเงินฯกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน

ไฟล์แนบ:


pdf เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf ขนาด: 0.00 KB; Hits: 390

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/7/19 11:53
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


การสำรวจรายการครุภัณฑ์ประเภทเครื่องช่วยชีวิตผป.ใน รพท./รพช.
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
...มีเรื่องด่วนแจ้งค่ะ....สบรส. ให้สำรวจความต้องการรายการครุภัณฑ์ประเภทเครื่องช่วยชีวิตผป.ใน รพท./รพช. ปี2556 รายละเอียดตามfileแนบ .. จึงขอความร่วมมือ ผอ.รพ.ทุกแห่งได้ โปรดดำเนินการ(ด่วนมาก)และส่งเป็นfile excel กลับมายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ทาง email : aroon2104@gmail.com ภายในวันที่ 9 กค 56 เพือตรวจสอบและส่งให้ สบรส.ต่อไป ....ขอให้ check ราคากลางด้วยค่ะ ดูได้จากfileที่แนบนี้ ....ทั้งนี้ได้แจ้งเรื่อง 3 ทาง คือ 1 .lineผู้บริหาร 2. web สสจ.น่าน 3. email นพ.อภิชิต เพื่อส่งต่อให้กับผอ.รพ.ทุกแห่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
อารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/7/7 14:52
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2556
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
เพื่อโปรดทราบ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/5/14 17:54
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


หลักเกณฑ์การส่งหลักฐานประกอบการยืมเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายงบประมาณทุกท่าน

สืบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556
เพื่อให้การจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องและรวดเร็ว สสจ.น่านจึงขอส่ง
หลักเกณฑ์การส่งหลักฐานประกอบการยืมเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตาม file แนบ

ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/4/30 10:01
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


ด่วน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามผลผลิตของสป.ประจำปี2556
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน สาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุชนทุกแห่ง

ด้วย สป.มีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ 2556 ตามผลผลิตขอ สป.
รายละเอียดตามหนังสือแนบ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินงานเป็นรายเดือน
หากเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจะดึงงบประมาณกลับไปส่วนกลาง
ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอส่งสรุปการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายอำเภอ ตามเอกสารแนบ
เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายรายเดือนจึงขอให้อำเภอได้เร่งรัดผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายรายเดือนด้วย

ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/4/23 16:19
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


เร่งรัด คปสอ.ส่งโครงการงบ สป. ตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2556
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน สาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สสจ.น่านได้จัดสรรงบ สป.ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่นน.0032.002/1019
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 นั้น
ขณะนี้ (วันที่ 22 มีนาคม) มี คปสอ.ที่ส่งโครงการแล้ว ดังนี้
1.นาหมื่น, 2.สันติสุข 3.นาน้อย, 4.สองแคว, 5.ภูเพียง 6.แม่จริม 7.เชียงกลาง
ในการนี้ขอความร่วมมือ คปสอ.ที่เหลือเร่งรัดการจัดส่งโครงการและแผนให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ภายในเดือน มีนาคม 2556
สำหรับ คปสอ.ที่โครงการได้รับอนุมัติแล้วขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้วยรายละเอียดตามหนังสือแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/3/22 11:06
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/
สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สสจ.น่านได้จัดสรรงบ พรบ.รายจ่ายงบประมาณ (ตามระบบ GFMIS)จาก สป.
ตามรายละเอียดหนังสือที่แนบมานี้

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/2/22 10:34
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


ด่วน....แก้ไขรหัสงบประมาณของสสอ. ปี 2556 (9 เมษายน 2556)
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 32
ไม่ได้ใช้งาน
ตามที่ สสจ.น่านได้แจ้งจัดสรรงบให้กับ สสอ. ตามหนังสือที่ 0027.002/ว 6783 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 แล้วนั้น ในการนี้สสจ.น่านขอแจ้งรหัสการเบิกจ่ายตามfile แนบ

เพื่อโปรดทราบ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/2/4 15:12
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์ บน
(1) 2 »