เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

   กระทู้ทั้งหมด (aroonrat)


(1) 2 »


หนังสือเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสุขภาพฯ15-16กค
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบ ประเด็น (Topic) พิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องกับ topic นั้นๆ รวมถึงทดลองปฏิบัติกำหนดเป้าหมายและร่างกิจกรรมบางส่วนแล้วนั้น
เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการมีความต่อเนื่องจึงขอเชิญท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสุขภาพจังหวัดน่าน ปี 2558 (ขั้นตอน 3) ในวันที่
15-16 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม แกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อกำหนดกิจกรรมวิธีการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมที่จะกระทำในปี 2558 (Activities in the future) ของแต่ละระดับ รายละเอียดตามfile แนบมานี้ และขอให้
ตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มงานพัฒนายุทธสาสตร์ฯ

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/7/7 18:26
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


หนังสือขอเชิญประชุมการจัดทำแผนฯ ปี 2558
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน /โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ให้เร็วขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการเตรียมการจนถึงการอนุมัติแผนปฏิบัติ ให้แล้วเสร็จภายในกันยายน 2557 ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพประจำปี 2558 จึงขอเชิญท่าน พร้อมด้วยผู้ประสานแผนของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภออำเภอละ 5 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผน การบริหารจัดการและการเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผน ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รายละเอียด ตาม file ที่แนบมานี้ ทั้งนี้ขอให้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมประชุมมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557

ไฟล์แนบ:


pdf หนังสือเชิญประชุมอำเภอ.pdf ขนาด: 4,319.51 KB; Hits: 143

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2014/7/1 10:02
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


เผยแพร่ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขและเขตบริการสุขภาพที่1รวม 50ตัวช้วัดปี2557
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน

พร้อมนี้กลุ่มงานยุทธฯได้เผยแพร่ตัวชี้วัดกสธ.44 ตัวชี้วัดและเขตฯบริการที่1จำนวน6ตัวชี้วัด
รวม50ตัวชี้วัด ส่วนการการชี้แจง จะได้แจ้งในกวป.วันที่4ธันวาคม 56 นี้ค่ะ


งานวางแผน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน
วันที่29พฤศจิกายน 2556

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/11/29 17:15
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพองค์กรสาธารณสุขน่านประจำปี 2557
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/
สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ/หน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้กำหนดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพองค์กรสาธารณสุขน่าน ปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 16-17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน โรงพยาบาลน่าน
จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ประจำปี 2557 รายละเอียดตามfile แนบ
เพื่อโปรดทราบ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

ไฟล์แนบ:


pdf หนังสือเชิญประชุมแผน.pdf ขนาด: 0.00 KB; Hits: 305

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/9/11 11:51
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


ด่วนที่สุด เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณงบสป.ปี2556..โค้งสุดท้าย
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
รียนผู้บริหารทุกท่าน...
ขอแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ..สป...รายละเอียดตามหนังสือด่วนที่สุดที่แนบมานี้....ขอความร่วมมือมายังผู้บริหารทุกท่านได้เร่งรัดและโปรดตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามเกณฑ์ด้วยค่ะ.....โดยเฉพาะการยืมเงิน....
หากต้องดำเนินงานค่อมเดือนต้องแยกใบยืมเงินเป็นเดือนๆ และตรวจสอบรหัสงบฯด้วยค่ะ..
ขอแสดงความนับถือ
งานการเงินฯกลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน

ไฟล์แนบ:


pdf เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf ขนาด: 0.00 KB; Hits: 390

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/7/19 11:53
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


การสำรวจรายการครุภัณฑ์ประเภทเครื่องช่วยชีวิตผป.ใน รพท./รพช.
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
...มีเรื่องด่วนแจ้งค่ะ....สบรส. ให้สำรวจความต้องการรายการครุภัณฑ์ประเภทเครื่องช่วยชีวิตผป.ใน รพท./รพช. ปี2556 รายละเอียดตามfileแนบ .. จึงขอความร่วมมือ ผอ.รพ.ทุกแห่งได้ โปรดดำเนินการ(ด่วนมาก)และส่งเป็นfile excel กลับมายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ทาง email : aroon2104@gmail.com ภายในวันที่ 9 กค 56 เพือตรวจสอบและส่งให้ สบรส.ต่อไป ....ขอให้ check ราคากลางด้วยค่ะ ดูได้จากfileที่แนบนี้ ....ทั้งนี้ได้แจ้งเรื่อง 3 ทาง คือ 1 .lineผู้บริหาร 2. web สสจ.น่าน 3. email นพ.อภิชิต เพื่อส่งต่อให้กับผอ.รพ.ทุกแห่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
อารุณรัตศ์ อรุณนุมาศ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/7/7 14:52
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2556
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
เพื่อโปรดทราบ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/5/14 17:54
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


หลักเกณฑ์การส่งหลักฐานประกอบการยืมเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายงบประมาณทุกท่าน

สืบเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ และการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556
เพื่อให้การจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายถูกต้องและรวดเร็ว สสจ.น่านจึงขอส่ง
หลักเกณฑ์การส่งหลักฐานประกอบการยืมเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตาม file แนบ

ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/4/30 10:01
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


ด่วน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามผลผลิตของสป.ประจำปี2556
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน สาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุชนทุกแห่ง

ด้วย สป.มีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ 2556 ตามผลผลิตขอ สป.
รายละเอียดตามหนังสือแนบ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินงานเป็นรายเดือน
หากเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจะดึงงบประมาณกลับไปส่วนกลาง
ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอส่งสรุปการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายอำเภอ ตามเอกสารแนบ
เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมายรายเดือนจึงขอให้อำเภอได้เร่งรัดผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายรายเดือนด้วย

ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/4/23 16:19
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


เร่งรัด คปสอ.ส่งโครงการงบ สป. ตามแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2556
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน สาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่ สสจ.น่านได้จัดสรรงบ สป.ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่นน.0032.002/1019
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 นั้น
ขณะนี้ (วันที่ 22 มีนาคม) มี คปสอ.ที่ส่งโครงการแล้ว ดังนี้
1.นาหมื่น, 2.สันติสุข 3.นาน้อย, 4.สองแคว, 5.ภูเพียง 6.แม่จริม 7.เชียงกลาง
ในการนี้ขอความร่วมมือ คปสอ.ที่เหลือเร่งรัดการจัดส่งโครงการและแผนให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ภายในเดือน มีนาคม 2556
สำหรับ คปสอ.ที่โครงการได้รับอนุมัติแล้วขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้วยรายละเอียดตามหนังสือแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/3/22 11:06
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/
สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สสจ.น่านได้จัดสรรงบ พรบ.รายจ่ายงบประมาณ (ตามระบบ GFMIS)จาก สป.
ตามรายละเอียดหนังสือที่แนบมานี้

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/2/22 10:34
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


ด่วน....แก้ไขรหัสงบประมาณของสสอ. ปี 2556 (9 เมษายน 2556)
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
ตามที่ สสจ.น่านได้แจ้งจัดสรรงบให้กับ สสอ. ตามหนังสือที่ 0027.002/ว 6783 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 แล้วนั้น ในการนี้สสจ.น่านขอแจ้งรหัสการเบิกจ่ายตามfile แนบ

เพื่อโปรดทราบ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2013/2/4 15:12
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


ข่าวด่วน แจ้งเลื่อนการประชุม กวป.และงานเลี้ยงส่ง ดร.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ จากวันที่ 3 ธ.ค.55 เป็น 7ธค 55
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขอแจ้งเลื่อนการประชุม กวป.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 และงานเลี้ยงส่ง
ดร.นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ จากวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เป็นวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้กำหนดการและสถานที่เดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/11/27 14:50
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


ส่งเอกสารแผนพัฒนาสุขภาพองค์กรสาธารณสุข จังหวัดน่าน ปี 2556
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

พร้อมนี้ได้แนบสำเนาหนังสือ เรื่อง ส่งเอกสารแผนพัฒนาสุขภาพองค์กรสาธารณสุข จังหวัดน่าน ปี 2556 โดย เพิ่มเติมจากการประชุมวันที่ 12- 13 พย.55 ดังนี้
- รพ.แห่งละ 1 เล่ม
- สสอ.ตามหน่วยงานในสังกัด(สสอ.,รพ.สต.,สสช)แห่งละ 1 เล่ม

สามารถรับเอกสารได้ที่ locker ของแต่ละหน่วยงาน

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่งานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.น่าน

ไฟล์แนบ:


pdf หนังสือส่งแผนยุทธปี56.pdf ขนาด: 0.00 KB; Hits: 215

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/11/26 16:04
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


แผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน2556
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน เจ้าหน้าที่สาธารสุขจังหวัดน่านทุกท่าน
สสจ.น่านได้วาง file แผนยุทธศาสตร์ปี 2556 ประกอบด้วย file wordและ DBF
อย่างละ 2 file เพื่อทุกท่านจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เพื่อโปรดทราบ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน

ปล. fileเกี่ยวกับการประชุมที่หงสาทุกเรื่องรวมทั้งรูป อยู่ใน FTP งานยุทธศาสตร์
folder :ประชุมหงสา

ไฟล์แนบ:


pdf บทที่ 1_2แผน.pdf ขนาด: 0.00 KB; Hits: 2405
pdf แผน56 บทที่ 3_edit_หลังหงสา1_15.pdf ขนาด: 0.00 KB; Hits: 1564

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/11/15 16:35
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


ด่วน ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรื่อง การสำรวจข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)

เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือด่วนที่สุดที่ นน 0027.002/5870ลว15ตค55
2. แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 file


ด้วยสำนักบริหารการสาธารณสุข (สบรส.) กระทรวงสาธารณสุขขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) เพื่อประกอบการจัดทำคู่มือการใช้บริการและทำโครงการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาน

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน จึงขอความร่วมมือจากท่านได้กรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ และส่งกลับมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ทาง E-mail : aroon2104@gmail.com หรือ FTP กลุ่มงานยุทธศาสตร์ floder : 3. สำรวจข้อมูล สสช. ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2555 เพื่อรวบรวมส่งให้ สบรส. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/10/15 12:26
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่านปี2556
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียนผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรสาธารณสุขน่าน ทุกระดับ

พร้อมนี้ได้แนบfileผลการประชุมและรายละเอียดขั้นตอนของตัวชี้วัด
มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
และโปรดตอบกลับมายังกลุ่มงานยุทธฯภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2555
(สำหรับtemplate คำนิยามสามารถ downloadได้ทางFTPงานยุทธศาสตร์ชื่อfolder:1.ผลการพิจารณาตัวชี้วัดปี2556)

ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
ณ 27 กันยายน 2555

ไฟล์แนบ:


rar สรุปผลการประชุมทำแผน56_ตัวชี้วัด.rar ขนาด: 0.00 KB; Hits: 520
rar สารบัญ.rar ขนาด: 0.00 KB; Hits: 195

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/9/27 10:33
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพ ปีงบประมาณ 2555
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพสำหรับ
โรงพยาบาลชุมชนที่มีผลการดำเนินงานการชันสูตรพลิกศพในปีงบประมาณ 2555 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จึงขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มีการดำเนินการชันสูตรพลิกศพ(ยังไม่ได้เบิกเงินบำรุง)ได้จัดทำหลักฐานการเบิกจ่าย
มายัง สสจ.น่าน(โดยหลักใช้เช่นเดียวกับเบิกจากเงินบำรุง แต่ขอให้จัดทำฎีกา 350 ระบุแหล่งงบประมาณตามหนังสือที่แจ้งจัดสรรด้วย

งานวางแผน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.น่าน

ไฟล์แนบ:


pdf IMG.pdf ขนาด: 0.00 KB; Hits: 158

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/8/23 10:27
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2555ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียน สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
ตามที่สสจ.น่านได้จัดสรรงบประมาณให้กับ สสอ.โดยมีงบประมาณจาก
1.งบสป. ดังนี้
1.1ผลผลิต :พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ฯระบบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลัก:พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรด้านสุขภาพ
1.2 ผลผลิต: โครงการน้ำพระราชหฤทัยฯ

2.งบ P&P

ในการนี้เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามแหล่งงบประมาณและเบิกจ่ายได้ทันเวลาโดยเฉพาะงบ สป.จึงขอความร่วมมือจากท่านได้เบิกจ่ายงบประมาณหรือก่อหนี้ผูกพัน(งบ สป. ) ให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ขอให้ระบุรายละเอียดแหล่งงบประมาณที่ใช้ให้ชัดโดยให้ใช้ใบปะหน้าฎีกาตามที่แนบมานี้ พร้อมแนบแผนปฏิบัติของแต่ละอำเภอด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
อรุณรัตน์ อรุณนุมาศ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สสจ.น่าน

ไฟล์แนบ:


rar แบบเบิกโครงการสสอ.55.rar ขนาด: 0.00 KB; Hits: 298

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/7/25 10:26
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์


ด่วน! แจ้งจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ปีงบประมาณ 2555
มือสมัครเล่น
เข้าร่วมเมื่อ:
2012/1/24 13:19
กลุ่ม:
สมาชิก
กระทู้: 24
ไม่ได้ใช้งาน
เรียนสาธารณสุขอำเภอที่มี สสช.ในเขตรับผิดชอบ
-เพื่อพิจารณาดำเนินการเร่งรัดตามหนังสือแจ้ง

ตั้งกระทู้เมื่อ: 2012/7/6 16:59
ส่งกระทู้ไปยังโปรแกรมอื่น ส่งไฟล์ บน
(1) 2 »