นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ข่าวด่วน/ปักหมุด

ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมทีมงานพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชากรคนไทยในเขตรับผิดชอบซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจบูรณาการ DHS–PCA-DC-QOF
แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2559 งวดที่ 1
สถานบริการที่มีการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ไม่ทันเวลา ใน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559
แจ้งแนวทางการส่งแฟ้ม PERSON ของข้อมูล 43 แฟ้ม
การขึ้นทะเบียนประกันสังคมของลูกจ้างส่วนราชการ
ขอให้สำรวจและบันทึกข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ(43แฟ้ม) กระทรวงสาธารณสุข Version 2.1 ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ (ดูผลงานรายเดือนในกระทู้นี้)

ข่าวใหม่วันนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคดื้อยาจังหวัดน่าน
หนังสือเวียน วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายบำรุงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ข่าวสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รายงานการประชุม กวป. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
ขอเชิญประชุม กวป. เดือนเมษายน 2559
ขอเชิญเสนอชื่อ "แม่ ๑๐๐ ปี"
ขอเชิญประชุม และ การรายงานผลการติดตามดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
โครงการฝึกอบรมผู้เกษียณปี 2559
เลื่อนเงินเดือน เม.ย.2559
หนังสือเชิญประชุมและรายงานผลการติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและงานรื่นเริง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำรุงเพื่อสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2081)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2045)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(1917)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(1903)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (1444)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(1147)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(1021)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(931)
ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวฯ สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง

บริการภาครัฐ

GovChannel GIS บุคลากรสาธารณสุข App ฝนหลวง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยื่นภาษีออนไลน์ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ละครต่อต้านคอร์รัปชัน

เว็บไซต์กลุ่มงาน

KM สุขภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ