นายอุกริช พึ่งโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 7
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1413514135141351413514135
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1332847133284713328471332847133284713328471332847
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 468468468
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข


ข่าวใหม่วันนี้

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ/บรรจุกลับเข้ารับราชการ
ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ปีงบประมาณ 2557
การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในระดับจังหวัด คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
เชิญร่วมประชุมรับฟังชี้แจงการลาออกจากกองทุนบำเห็จบำนาญ(กบข.)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์และทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมดครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว
การพัฒนานักบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2558
แจ้งการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกหน่วยบริการปฐมภูมิ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปาลายเพื่อรับทุนเข้าศึกษาฯ
รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางและหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพเขตบริการสุขภาพที่ 1
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของสำนักการแพทย์ทางเลือก
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในโรงพยาบาล
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6303)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6258)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6207)
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุข
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6176)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (6126)

ข่าว 43 แฟ้ม

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
เขตพื้นที่เครือข่ายสุขภาพที่ 1

KM สุขภาพ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์กลุ่มงาน

กฎหมาย/นโยบาย

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ