นายอุกริช พึ่งโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

เว็บไซต์เฉพาะกิจ

คู่มือเว็บไซต์

ผู้กำลังใช้งานเว็บ

มี 5 คนกำลังใช้งาน
สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 5
มีต่อ...

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 215215215
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1182411824118241182411824
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1298253129825312982531298253129825312982531298253
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 467467467
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

ข่าวด่วน/ปักหมุด

ประชุมวิชาการสมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๗ (แก้ไขไฟล์แนบ)
ด่วนที่สุด !!! ติดตามการส่งรายงาน ๒๑ แฟ้ม ๔๓ แฟ้ม
การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้บรรจุเป็นข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้บรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลหน่วยบริการเพื่อกำหนดค่าการทำงาน TAKIS DATA CENTER
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๗
ส่งแผนนิเทศงานและตรวจสอบคุณภาพฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2557
การชี้แจงแนวทางการจัดสรรตำแหน่งตามภาระงาน
ด่วนที่สุด ปรับอายุของเด็กในการให้วัคซีน MMR เข็มที่ 2 จากอายุ 7 ปี เป็นอายุ 2 ปีครึ่ง

ข่าวใหม่วันนี้

แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP งวดที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(QOF)ปี 2557 งวดที่ 3
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านการบริหารงบประมาณ)
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการฟ้องร้องเกี่ยวกับการทำคลอดในโรงพยาบาลของรัฐ
ประกาศคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
แจ้งโอนเงินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอดส์ ปี ๒๕๕๗
แจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ปี ๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการกระจายแพทย์๑อำเภอ๑ทุน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557
ขอความร่วมมือสถานบริการในการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556
หนังสือเชิญประชุม กวป.เดือนสิงหาคม 2557
ด่วนที่สุด เชิญประชุมเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันสอบพนักงานราชการ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (5174)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (5143)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (5117)
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวปี 2557
แจ้งข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานในสถานบริการสาธารณสุขชุมชน(สสช.)จังหวัดน่าน
โครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย
ประชุมวิชาการพยาบาล เรื่อง "การเพิ่มคุณค่างานบริการพยาบาล" และมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ณ วสส.พิษณุโลก
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (4923)
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (4354)
ห้องย่อยวิชาการ เรื่อง "DRG กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฯ" ในการประชุมวิชาการประจำปี
โครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "การพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาอุบัติเหตุ"
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (4288)

ข่าว 21/43 แฟ้ม

แบบฟอร์มงานทรัพยากรบุคคล

ใบลาออก พกส.
แบบสัญญาศึกษาต่อ | ใบลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มประเมินแพทย์เชี่ยวชาญ
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน(แพทย์ ทันตแพทย์)
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก
การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
แบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
แบบประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
แบบประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แบบฟอร์ม ขอย้าย | ขอโอน | ขอลาออก
แบบประเมินบุคคลและผลงาน (ชำนาญงาน)
แบบนับเกื้อกูลสำหรับตำแหน่งที่เปลี่ยนสายงาน
แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
แบบประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1

นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1

KM สุขภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงาน

โรงพยาบาล

สสอ.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ