เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ข่าวด่วน/ปักหมุด

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สรุปความทันเวลาและความครบถ้วนของการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เอกสารประกอบการอบรม 21 กันยายน 2558
topics เชิงระบบที่ต้องสนใจ ที่จะมีการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2559 จาก นพ.สสจ.
แผนการนิเทศงานคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
คำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและมอบอำนาจการบังคับบัญชา
คำสั่งแต่งตั้งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านและการมอบอำนาจฯ
เอกสารประกอบการอบรม "การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุฯ"
การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวใหม่วันนี้

ตรวจสอบข้อมูลภารงาน(FTE2) และจัดทำ HRPlan_รพ.....
การดำเนินการจัดสวัสดิการในที่ราชพัสดุ
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการมิสนมแม่ รุ่นที่ 4
การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดหาพัสดุของส่วนราชการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานการประชุม กวป. เดือนสิงหาคม 2558
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ จังหวัดน่าน
ขอเชิญประชุม กวป. ประจำเดือน กันยายน 2558
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม
แจ้งรายการจัดสรรงบลงทุน จ.น่าน ตามพรบ.รายจ่ายงบประมาณ ปี 2559

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(5386)
ขอเชิญประชุมสมาคมหมออนามัยจังหวัดน่าน
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(5184)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(5121)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(5058)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการในชุมชนจังหวัดน่าน
เชิญประชุม "พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการเรื่องร้องเรียนและบริหารจัดการความขัดแย้งฯ"
ขอเชิญประชุมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ(DHS)กับการสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ขอเชิญประชุม

ข่าว 43 แฟ้ม

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สสอ.


สสอ.เมืองน่าน
สสอ.แม่จริม
สสอ.บ้านหลวง
สสอ.นาน้อย
สสอ.ปัว
สสอ.ท่าวังผา
สสอ.เวียงสา
สสอ.ทุ่งช้าง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.นาหมื่น
สสอ.สันติสุข
สสอ.บ่อเกลือ
สสอ.สองแคว
สสอ.ภูเพียง
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ


นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

เว็บไซต์กลุ่มงาน

KM สุขภาพลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

ผู้เข้าชมวันนี้ : 3
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 3075307530753075
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1468589146858914685891468589146858914685891468589
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 465465465
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)