นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ข่าวด่วน/ปักหมุด

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนและคุณภาพข้อมูล ๔๓ แฟ้ม
การประกวดเรียงความ อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ขอความร่วมมือสำรวจปัญหาอุปสรรค์ที่หน่วยบริการไม่สามารถส่งฐานข้อมูลประชากรทั้งหมด
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ไข้เลือดออก จ.น่าน 17 มิ.ย. 2559 (เพิ่มเติมเอกสาร)
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เอกสารประกอบการประชุม "รวมพลัง อสม.สร้างความร่วมมือพิชิตไข้เลือดออก" ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ และจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
ชี้แจงการใช้ตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง
เชิญส่งแบบเสนอราคายาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป จัดซื้อร่วม โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่าน ปี 2559-2560
การปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559
แจ้งแนวทางการส่งแฟ้ม PERSON ของข้อมูล 43 แฟ้ม
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ (ดูผลงานรายเดือนในกระทู้นี้)

ข่าวใหม่วันนี้

หนังสือเชิญประชุม กวป. เดือนมิถุนายน 2559
ขอความร่วมมือคัดเลือกสตรีพิการดีเด่น
เชิญประชุม พิจารณากำหนดเงินเพิ่ม เพื่อเป็นค่าจ้างของ พกส.
ขอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน DHS และการดูแล 4 กลุ่ม โดยทีม FCT รอบที่ 2 ปี 2559
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย เขตสุขภาพที่ ๑
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามในการออกเสียงประชามติ
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
การจัดทำแผนกำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร (แผน ๕ ปี)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการต่อ รอง ผวจ. และ ผวจ.
ส่งสำเนาหนังสือ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสูติกรรม เขตสุขภาพที่ ๑

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3326)
แจ้งประชาสัมพันธ์เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ปี 2559
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3183)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3080)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3041)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2946)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2768)
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิชาการให้นำเสนอในเวทีวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัดน่าน ปี 2559
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2578)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2520)

บริการภาครัฐ

GovChannel GIS บุคลากรสาธารณสุข App ฝนหลวง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยื่นภาษีออนไลน์ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สสอ.


สสอ.เมืองน่าน
สสอ.แม่จริม
สสอ.บ้านหลวง
สสอ.นาน้อย
สสอ.ปัว
สสอ.ท่าวังผา
สสอ.เวียงสา
สสอ.ทุ่งช้าง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.นาหมื่น
สสอ.สันติสุข
สสอ.บ่อเกลือ
สสอ.สองแคว
สสอ.ภูเพียง
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ


นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านเว็บไซต์กลุ่มงาน

ละครต่อต้านคอร์รัปชัน #8

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ