นายอุกริช พึ่งโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!


มี 11 คนกำลังใช้งาน
สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 11
มีต่อ...

ผู้เข้าชมวันนี้ : 233233233
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1082210822108221082210822
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1220200122020012202001220200122020012202001220200
ผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน : 464464464
(ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2550)

ข่าวด่วน/ปักหมุด

ด่วนที่สุด เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
รายงานการประชุม กวป. ประจำเดือน มีนาคม 2557
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ update 17-04-2557
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ
คู่มือแพทย์และบุคลากรในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
การจัดทำเอกสารก่อหนี้ผูกพันค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตัวอย่างการเขียนโครงการขอใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แนวทางการบันทึก ข้อมูลการเฝ้าระวังทางโภชนาการ ( แฟ้ม NUTRI) ปีงบประมาณ 2557 UPDATE
ประกาศสำคัญ !! แนวทางการดำเนินงาน OP/PP Individual data 2557 (สปสช.)
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

ข่าวใหม่วันนี้

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
การกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557
การคัดเลือกอาจารย์พยาบาล พยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่น และพยาบาลพี่เลี้ยงนักศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
สสจ.น่าน แนะผู้สูงอายุดื่มน้ำให้เพียงพอ เลี่ยงอยู่กลางแจ้งช่วงหน้าร้อน
สสจ.น่าน เตือน ควรหลีกเลี่ยงการนำน้ำไม่สะอาดมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เพราะอาจทำให้เป็นโรคตาแดง หรือโรคผิ
เชิญชวนร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขตฯ ๑
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการ SMS ครอบครัวผูกพัน และโครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์
ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ร่วมพิธีสูมาการวะ และขอพรปีใหม่
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข
ขอความร่วมมือสถานบริการในการจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ
กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๕๗
ขอเชิญประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุม กวป. เดือนกุมภาพันธ์ 2557

ข่าว 21/43 แฟ้ม

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา (1883)
สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑
อบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง "การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ. สำหรับแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคฯ"
ประชุมวิชาการ เรื่อง "รวมพลังพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน"
สัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรด้านการพยาบาล
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ศักยภาพของสถานบริการสุขภาพตามดัชนีผู้ป่วยใน (CMI)
ประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗
ประชุมวิชาการ "บริการโลหิตอย่างไรให้ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ"
เชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ประชุมวิชาการวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
อบรมพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรมฯ
เชิญประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ และส่งผลงานวิจัยจากงานประจำ ครั้งที่ ๓
ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ขอเชิญประชุมเวที DHS อ.นพ.วราวุธ สุรพฤกษ์ ครั้งที่ 4
เชิญร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการบริหารการเงิน การพัสดุ และควบคุมภายใน

App ฝนหลวง GIS บุคลากรสาธารณสุข การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1

นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1

KM สุขภาพ

โรงพยาบาล

สสอ.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ


ค้นหาแบบพิเศษ