นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ข่าวด่วน/ปักหมุด

รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
การปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๙
เร่งรัดตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย
ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมทีมงานพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาประชากรคนไทยในเขตรับผิดชอบซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ
แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2559 งวดที่ 1
สถานบริการที่มีการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ไม่ทันเวลา ใน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559
แจ้งแนวทางการส่งแฟ้ม PERSON ของข้อมูล 43 แฟ้ม
การขึ้นทะเบียนประกันสังคมของลูกจ้างส่วนราชการ
ขอให้สำรวจและบันทึกข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ (ดูผลงานรายเดือนในกระทู้นี้)

ข่าวใหม่วันนี้

ขยายเวลาการรับสมัครประกวดนวตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล โครงการตามแนวพระราชดำริ
ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา" เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิคครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙
ขอเชิญประชุมพิจารณาโยกย้ายข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้บริหารในการใช้ระบบ G-Chat
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญประชุมคณะทำงานควบคุมป้องกันโรคดื้อยาจังหวัดน่าน
หนังสือเวียน วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายบำรุงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ข่าวสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รายงานการประชุม กวป. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2520)
เชิญทีมหมอครอบครัวภาคท้องถิ่นเข้าอบรมถอดบทเรียนการดูแลสุขภาพระยะยาวเขต 1
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนและฟื้นฟูทักษะองค์ความรู้หมอครอบครัว
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย จ.น่าน
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2353)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2354)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2246)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2081)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2045)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(1917)

บริการภาครัฐ

GovChannel GIS บุคลากรสาธารณสุข App ฝนหลวง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยื่นภาษีออนไลน์ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สสอ.


สสอ.เมืองน่าน
สสอ.แม่จริม
สสอ.บ้านหลวง
สสอ.นาน้อย
สสอ.ปัว
สสอ.ท่าวังผา
สสอ.เวียงสา
สสอ.ทุ่งช้าง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.นาหมื่น
สสอ.สันติสุข
สสอ.บ่อเกลือ
สสอ.สองแคว
สสอ.ภูเพียง
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ


นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

ละครต่อต้านคอร์รัปชัน #6

เว็บไซต์กลุ่มงาน

KM สุขภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ