นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ข่าวด่วน/ปักหมุด

เชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๑๗ สาขา (แก้ไขหนังสือเชิญ)
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
นโยบายและตัวชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ปี ๒๕๕๙
ขอความร่วมมือสำรวจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
การจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในช่วงฤดูหนาวโดยทีมหมอครอบครัว
แนวทางป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว
ขอให้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลบริการวัคซีนใน ๔๓ แฟ้ม
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการของขวัญปีใหม่ และวันเด็ก
หนังสือรวมคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการและ ผวจ.ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงฯ (เพิ่มเติมไฟล์หนังสือ)
รวม คำสั่งมอบอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
คู่มือการเพิ่มรหัสวัคซีน IPV-P เด็กอายุ 4 เดือน ในโปรแกรม HosXP_PCU
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงฯ ในการกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ
การกำหนดเขตสุขภาพ และการมอบหมายงานผู้บริหารในเขตสุขภาพ
แจ้งจัดสรรสำหรับค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ 43 แฟ้ม งาน NCD 2558
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน และแผนงานโครงการบูรณาการของกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวใหม่วันนี้

ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
โครงการอบรม ข้าราชการใหม่
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่ง
หนังสือเชิญประชุม กวป.เดือน มกราคม 2559
เร่งรัดการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA )
รายงานการประชุม กวป. เดือนธันวาคม 2558
ขอเชิญประชุม การส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย จ.ลำปาง
ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ราชการ
เชิญประชุมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพระยะยาว (LTC) เขตสุขภาพที่ ๑
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลจำนวนและการใช้เครื่องช่วยหายใจ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "พูคาน่านฟ้ามินิมาราธอน" ครั้งที่ ๖
การรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลบุคลากรตามปฏิบัติงานจริง

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญประชุมพัฒนางานการควบคุมโรคติดเชื้อ(IC)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(561)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(426)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(368)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(295)
ขอเชิญประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเครือข่ายบริการที่ ๑
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(165)
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมหมออนามัย จ.น่าน
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(57)
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

สสอ.


สสอ.เมืองน่าน
สสอ.แม่จริม
สสอ.บ้านหลวง
สสอ.นาน้อย
สสอ.ปัว
สสอ.ท่าวังผา
สสอ.เวียงสา
สสอ.ทุ่งช้าง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.นาหมื่น
สสอ.สันติสุข
สสอ.บ่อเกลือ
สสอ.สองแคว
สสอ.ภูเพียง
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ


นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

เว็บไซต์กลุ่มงานKM สุขภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ

App ฝนหลวง
GIS บุคลากรสาธารณสุข
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยื่นภาษีออนไลน์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ