นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เข้าสู่ระบบ

ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:

remember me

ลืมรหัสผ่าน?

สมัครสมาชิก!

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ประกาศ !!!

.........ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

เว็บไซต์นี้จะไม่มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารใดๆ จะเปิดไว้เพื่อให้สืบค้นข้อมูลเก่าเท่านั้น

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่ เว็บไซต์ใหม่ของ สสจ.น่าน

ข่าวด่วน/ปักหมุด

เชิญเสนอราคาจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2560
การประกวดเรียงความ อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ขอความร่วมมือสำรวจปัญหาอุปสรรค์ที่หน่วยบริการไม่สามารถส่งฐานข้อมูลประชากรทั้งหมด
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ไข้เลือดออก จ.น่าน 17 มิ.ย. 2559 (เพิ่มเติมเอกสาร)
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
เอกสารประกอบการประชุม "รวมพลัง อสม.สร้างความร่วมมือพิชิตไข้เลือดออก" ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
เชิญส่งแบบเสนอราคายาและวัสดุการแพทย์ทั่วไป จัดซื้อร่วม โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดน่าน ปี 2559-2560
การปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ (ดูผลงานรายเดือนในกระทู้นี้)

ข่าวใหม่วันนี้

การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓
แนวทางการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และมาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
การให้กู้เงินโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๒
ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) เปิดรับนักศึกษาปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ภาคพิเศษ
สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อคนพิการเข้าเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ปี 2559
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๙
หนังสือเชิญประชุม กวป. เดือนมิถุนายน 2559
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนและคุณภาพข้อมูล ๔๓ แฟ้ม
ขอความร่วมมือคัดเลือกสตรีพิการดีเด่น
รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
เชิญประชุม พิจารณากำหนดเงินเพิ่ม เพื่อเป็นค่าจ้างของ พกส.
ขอข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน DHS และการดูแล 4 กลุ่ม โดยทีม FCT รอบที่ 2 ปี 2559

ประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญส่งพยาบาล นักกายภาพบำบัด เข้ารับการอบรมการดูแลผู้ป่วยกระดูกและข้อ
ขอเชิญส่งพยาบาลเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมการเก็บภาระงานทางการพยาบาล
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3416)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3345)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3326)
แจ้งประชาสัมพันธ์เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ปี 2559
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3183)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3080)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(3041)
ส่งสำเนาหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา(2946)

บริการภาครัฐ

GovChannel GIS บุคลากรสาธารณสุข App ฝนหลวง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยื่นภาษีออนไลน์ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สสอ.


สสอ.เมืองน่าน
สสอ.แม่จริม
สสอ.บ้านหลวง
สสอ.นาน้อย
สสอ.ปัว
สสอ.ท่าวังผา
สสอ.เวียงสา
สสอ.ทุ่งช้าง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.นาหมื่น
สสอ.สันติสุข
สสอ.บ่อเกลือ
สสอ.สองแคว
สสอ.ภูเพียง
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ


นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านเว็บไซต์กลุ่มงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ