กระบวนการลดดัชนีมวลกาย  สำหรับผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน ในหญิงวัยเจริญพันธุ์

*นายประสาท    ทากัน  **นางวิลาวัลย์   ไชยเสน

*นักวิชาการสาธารณสุข  6   **เจ้าพนักงานสาธารณสุชุมชน 3

                                                                สถานีอนามัยบ้านสบสาย  ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา

บทคัดย่อ

กระบวนการลดดัชนีมวลกาย สำหรับผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน ในหญิงวัยเจริญพันธุ์  ของสถานีอนามัยบ้านสบสาย  ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อลดดัชนีมวยกายของหญิงวัยเจริญพันธุ์แต่ละคนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ลดลงร้อยละ 3  ของน้ำหนักตัว  และสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การสร้างสุขภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 3 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 40 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งกำหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างคือ เป็นหญิงวัยเจริญพันธ์ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 59  ปี  และมีค่าดัชนีมวลกายเกิน  25 กิโลกรัม/ตารางเมตร มีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม  มีขั้นตอนดังนี้  การประชุมชี้แจงทีมงาน  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้       การเข้าคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้น  การตรวจวัดสมรรถภาพ  การให้ความรู้ในการบริโภคอาหาร และเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมน้ำหนัก    การเยี่ยมบ้านผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

        ผลการดำเนินงาน พบว่า การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น  ก่อนดำเนินการ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานคือมากกว่า 25 กิโลกรัม/ตารางเมตร จำนวน  40  คน  หลังจากได้ดำเนินกิจกรรมและให้ความรู้ในการควบคุมดูแล ในการรับประทานอาหารและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างและต่อเนื่อง ผลการติดตามมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการลดดัชนีมวลกาย ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 3  เท่ากับ  5  คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ลดลงมากกว่าร้อยละ 3 เท่ากับ  30  คน คิดเป็นร้อยละ 75  และค่าดัชนีมวลกายเท่าเดิมคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 5   ผู้ที่มีดัชนีมวลกาย  ขึ้น ๆ  ลง ๆ  จำนวน  3   คน  คิดเป็นร้อยละ 7.5

กระบวนการลดดัชนีมวลกาย สำหรับผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน ในหญิงวัยเจริญพันธุ์นั้น  จะต้องมีการสร้างความตระหนักให้ผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกินเห็นความสำคัญ  การให้ความรู้การบริโภคอาหารที่ถูกต้องและออกกำลังกายสม่ำเสมอ  เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคที่จะเกิดในอนาคต เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วน เป็นต้น   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเยี่ยมบ้าน  เป็นต้น