บันทึกการประชุม War room

-  ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านสาธารณสุข จังหวัดน่าน

                -  ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่  21  กรกฏาคม  2551 ณ ห้องสำนักเลขาฯ

......................

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.

ประธาน  นพ.พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ

ผู้เข้าร่วมประชุม

                1.  นายทวีศักดิ์  ไชยภักษา                 2.  นายศุภชัย  ใหม่นิถะ

                3.  น.ส. เยาวลักษณ์  อนุรักษ์                             4.  นายสมจิตต์  ใจวิถี

                5.  นายมนูศิลป์  ศิริมาตย์                                    6.  นายธนูศิลป์  สลีอ่อน

                7.  นายศักดิ์  ปันแก้ว                                           8.  นายอุทัย  สุริยะพรหม

                9.  นายกันจน  เตชนันท์                                     10.  นายบันลือศักดิ์  อริยบุรุษ

                11.  นายพิเชียร  อุดแก้ว                                     12.  นางอัญชลีพร  รัตนวิฑูรย์

                13.  นางรัตติยาภรณ์  ศักดิ์สิริวกุล                     14.  นางศรา  บุญวโรรัตน์

 

ประธาน                (ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยด้านสาธารณสุข)

จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่าน ในภาพรวม ทั้งประเทศได้รับข่าวสารเรื่องน้ำท่วมในจังหวัดน่าน แต่ระบบการรายงานจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ยังไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งข่าวที่รับจากสื่อและผลจากเหตุการณ์จริงอาจไม่ตรงกัน ดังนั้น จึงถือว่าเป็นประเด็นที่ทุกฝ่าย ต้องปรับเปลี่ยนระบบ และยุทธวิธีดำเนินการ

เสนอแนวทางดำเนินการดังนี้

1. จัดประชุม war room ทุกวัน โดยแต่ฝ่ายนำเสนอข้อมูลจากการปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินการ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

2. ข้อมูลการรายงาน ควรกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง และกำหนดบทบาทให้ชัดเจน

3. สรุปปัญหาการรายงานผลการปฏิบัติงาน  ต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คุณศุภชัย  จบส.8

                รายงานข้อมูลจำนวนพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 19  กรกฏาคม 2551 จำนวน  4  อำเภอ,  6 ตำบล,  11 หมู่บ้าน และในวันที่ 20 กรกฏาคม 2551 จำนวน 3 อำเภอ, 9 ตำบล,  18 หมู่บ้าน (รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบ ณ ปัจจุบัน มี 7 อำเภอ,  15 ตำบล และ 29 หมู่บ้าน)  ดำเนินการเฝ้าระวังระดับน้ำในเบื้องต้น ทั้ง 3 จุด  โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานกับทีมกู้ชีพ ในพื้นที่ เพื่อรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตก ซึ่งจะมีผลต่อระดับน้ำ และแจ้งการเตรียมให้การสนับสนุนในส่วนของฝ่ายบริหาร

 

ประธาน  ต้องมีแบบฟอร์มการเขียนรายงานใหม่ เรื่องการเฝ้าระวังทั้งน้ำฝน และน้ำท่า หรือน้ำผิวดิน การประเมินสถานการณ์ควรมีการเตรียมแผนงาน และวางแผนดำเนินการ ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ จะดำเนินการเป็นขั้นตอนอย่างไร และนอกจากประเมินสถานการณ์แล้ว ต้องติดตามสถานการณ์หลังน้ำท่วม

จากการประชุม War room วันแรก ได้ตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ทีมวางแผนและจัดกลยุทธ์การดำเนินการ (งานยุทธศาสตร์) จัดทำหนังสือสั่งการ, คำสั่งคณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติงาน  และจัดให้เปิดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา (ช่วงนี้ดำเนินการทั้งศูนย์ป้องกันน้ำท่วมและป้องกันไข้เลือดออกไปพร้อม ๆ กันทุกวัน)

-  สำหรับประเด็นการรายงาน มีความเข้าใจไม่ตรงกัน กรณีภัยพิบัติ ทางสาธารณสุขอำเภอมักเสนอข้อมูลดิบตามแบบรายงานให้กับทางอำเภอมา แต่ไม่มีการสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอในระดับจังหวัด ดังนั้น ขอให้เขียนแนวทางการปฏิบัติเป็นขั้นตอน กรณีเกิดฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ (เป็นคู่มือ) ให้ทุกอำเภอทราบและถือปฏิบัติ

2. ทีมสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ฝ่ายบริหาร)

- งานพัสดุดำเนินการจัดยานพาหนะและคนขับรถสำรอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับทีมงานที่ออกหน่วยฯ

           - หัวหน้างานการเงิน ขอความกรุณาแต่ละฝ่ายเร่งรัดการคืนเงินยืม เนื่องจากเวลาเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะทำให้เบิกจ่ายเงินไม่ทัน

ประธาน  เสนอการจัดตั้งกองทุนสำรอง หรือหางบประมาณไว้ล่วงหน้า เนื่องจากภาวะเร่งด่วน การใช้งบปกติมีปัญหาติดขัด

-         ระบบสื่อสาร ให้แก้ไขปัญหาเครื่องส่งโทรสารหลัก (054 – 710559)

คุณสมจิตต์  - ทีมสนับสนุนเวชภัณฑ์ ยังมีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน และขณะนี้มีแผนซื้อสำรองไว้ หากการจัดซื้อ จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม และขอรับการสนับสนุนรองเท้าบู๊ต ปูนขาว และสารส้ม ปัจจุบันแต่ละพื้นที่ขอรับการสนับสนุนรองเท้าจำนวนมาก สำหรับกรณีสถานบริการในพื้นที่มียาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ ให้ขอยืมหรือขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลในพื้นที่

ประธาน                นโยบายเรื่องการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการปฏิบัติงาน สนับสนุนเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และให้ทุกพื้นที่วางแผนการสำรองจำนวนปริมาณยาและเวชภัณฑ์

3. ทีมงานออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ (ให้งาน สนว.สนับสนุนเรื่องวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงานทั้งหมด เขียนให้ชัดเจนเป็นคู่มือปฏิบัติเป็นขั้นตอน ให้หน่วยปฏิบัติทุกอำเภอรับทราบ และทำ war room เหมือนจังหวัด (มีแต่ละทีมออกแบบแนวทางดำเนินการ เสนอทางอำเภอแล้วส่งมายังจังหวัด)

4. ทีมสอบสวนและควบคุมโรค ให้งานระบาดและควบคุมโรคดูแล

5. ทีมงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และดูแลผู้ได้รับผลกระทบหลังน้ำท่วม (คุณศุภชัยดูแล)

ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

คุณเยาวลักษณ์    การรายงานภารกิจแต่ละฝ่ายที่สั่งการออกไปในภาวะฉุกเฉิน มีหลายคำสั่ง และเจ้าหน้าที่มีบทบาทซ้ำซ้อน

ประธาน                การออกปฏิบัติงาน ในภาพรวมหากเกิดภาวะฉุกเฉิน ให้ใช้คำสั่ง war room เป็นหลัก และให้ปรับคำสั่งใหม่ ให้เป็นแบบมาตรฐาน มอบหมายผู้ปฏิบัติให้เป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน

-         ปัญหา ไม่มีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขอให้จัดทำเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงาน

***********

 

ประธาน  (ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก)

                ปัจจุบันปัญหาไข้เลือดออก ยังเป็นประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะในเขตเมือง

คุณมนูศิลป์  สรุปสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ทั้งจังหวัดมีผู้ป่วย 167 ราย พบมากในเขตอำเภอเมือง, เขตเทศบาล, อำเภอบ้านหลวง และอำเภอภูเพียง (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)

-         ตัวแทนแต่ละอำเภอที่เข้าประชุม รายงานสถานการณ์ผู้ป่วย ทั้งรายเก่า และรายใหม่ (ที่ได้รับรายงานล่าสุด)

สรุปการดำเนินงานรณรงค์โรคไข้เลือดออก

                 หลายพื้นที่ดำเนินการรณรงค์โดยนักเรียน และ อสม. ลงในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ข้อเสนอแนะ

          1.  ทุกอำเภอที่เกิดผู้ป่วย ให้จัดทำ “ศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก (war room) ให้นายอำเภอ, ผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอร่วมประชุมและกำหนดบทบาทผู้ได้รับแต่งตั้ง แต่ละฝ่าย โดยรายงานผลการปฏิบัติงานมายังจังหวัด

2. เขตเมืองและภูเพียงให้ดำเนินงานควบคุม ในพื้นที่น้ำท่วม และพื้นที่ที่มีน้ำขัง

3.ในส่วนของผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่เก่า ให้ประชาสัมพันธ์ และปรับยุทธวิธีการดำเนินการใหม่ โดยให้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และทำคู่มือให้คำแนะนำ (แนบประกาศจังหวัด เรื่อง ให้ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วย) ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ ร้านเกมส์, สถานที่เรียนพิเศษ และหอพัก เป็นต้น

4. สำหรับส่วนราชการ ให้ทำหนังสือขอความร่วมมือออกสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

5. เขตเมือง ให้ทำหนังสือขอความร่วมมือจัดตั้ง อสม. และสายตรวจยุงลาย ในค่าย ม.พัน 15 และให้จัดอบรมให้ความรู้ (ให้ อสม.ในค่าย ม.พัน 15 สังเกตการณ์อบรมฯ ซึ่งคุณมนูศิลป์ เป็นวิทยากร ที่ ม. พัน 10)

 

 

************

   ปิดประชุมเวลา  16.30 น.

ศรา  บันทึกรายงานประชุม

ศุภชัย ตรวจ/ทาน