โครงการวิจัยทั้งหมดของสถาบันโรคผิวหนังตั้งแต่ ปี 2515-2552 หน้า 2

หน้าแรก

page 1 2 3

id
research
researcher
journal
year
vol
no
page
type
101 การศึกษาความชุกของโรคผิวหนังจากการติดเชื้อ Mycobacterium marinumในกลุ่มผู้มีอาชีพเลี้ยงปลากัดในจังหวัดนครปฐม
พญ.นิรมล รัตนอภิรมยกิจ
วารสารโรคผิวหนัง
2544
17
2
75-83
research
102 A preliminary report of 32-leprosy cases treated with sparfloxacin in various combination regimens
พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
วารสารโรคผิวหนัง
2544
17
1
23-25
guideline
103 Clinical Practice Guideline superficial Fungal Infection
พญ.วัณณศรี สินธุภัค
วารสารโรคผิวหนัง
2544
17
1
1-11
guideline
104 การศึกษาย้อนหลังของโรค Lupus Erythematosus Panniculitis/Profundus (LEP)ที่สถาบันโรคผิวหนังในช่วง 10 ปี
พญ.กิตธีรา เกรอต
วารสารกรมการแพทย์
2545
27
5
226-230
research
105 การศึกษาฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยวิธี Human 4-H Patch Testing
พญ.ปรียา กุลละวณิชย์
วารสารโรคผิวหนัง
2545
18
1
5-12
research
106 การรักษาหูดด้วยวิธี DNCP Immunotherapy
พญ.พรนิภา ไพจิตต์
วารสารกรมการแพทย์
2545
27
7
298-302
research
107 CME Patient I(145-148)
พญ.พรนิภา ไพจิตต์
วารสารโรคผิวหนัง
2545
18
4
145-148
case report
108 CME Patient III(153-155)
พญ.ภัทร วรพงศ์
วารสารโรคผิวหนัง
2545
18
4
153-155
case report
109 Comparative Study of the Efficacy of Topical Corticosteroid : Five locally Made and One Brand Name Creams
พญ.รัศนี อัครพันธุ์
จดหมายเหตุทางการแพทย์
2545
85
7
789-799
research
110 CME Patient II(149-152)
พญ.ศิริลักษณ์ เลิศชุณหะเกียรติ
วารสารโรคผิวหนัง
2545
18
4
149-152
case report
111 การศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อประเมินความชุกของโรคที่เกิดบริเวณเท้า ณ สถาบันโรคผิวหนัง
พญ.สุภาณี โลหะประธาน
วารสารกรมการแพทย์
2545
27
6
248-257
research
112 Epidermolytic hyperkeratosis
พญ.สุรางคนา นวพันธุ์
วารสารผิวหนัง
2545
7
1
5-7
case report
113 การศึกษาผลการรักษาเส้นเลือด Facial Telangiectases ด้วย Cooling Contact Variable Pulse Width 1064 nm Nd: YAG Laser
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
วารสารโรคผิวหนัง
2546
19
4
169-174
research
114 CME Patient I (159-161)
นพ.ธเนศ ติยวัฒนาโรจน์
วารสารโรคผิวหนัง
2546
19
3
159-161
case report
115 Chronic Bullous Dermatosis of Childhood
พญ.ธัญลักษณ์ อยุทธ์ยานนท์
วารสารผิวหนัง
2546
8
1
7-10
case report
116 Cutis Verticis Gyrata
พญ.พัชนี โตทับเที่ยง
วารสารผิวหนัง
2546
8
2
76-79
case report
117 Prurigo Pigmentosa
พญ.พัชนี โตทับเที่ยง
วารสารผิวหนัง
2546
8
2
80-83
case report
118 CME Patient II (162-164)
พญ.ภัทร วรพงศ์
วารสารโรคผิวหนัง
2546
19
3
162-164
case report
119 Amyopathic Dermatomyositis
พญ.ศรีสุรางค์ มั่งมี
วารสารผิวหนัง
2546
8
2
84-88
case report
120 ปัจจัยทางคลินิกที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเชื้อ Mycobacterium marinum จากรอยโรคของผู้ป่วยวัณโรคผิวหนัง
คุณดวงพร วงศกรพัฒนา
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
280-285
research
121 การดัดแปลงวิธีการตรวจ LE Cell
คุณทองใบ ฮิมหมั่นงาน
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
313-318
research
122 การศึกษาแอนติบอดีย์ และการเกาะติด immunoglobulin complement และ fibrinogen ที่ dermo-rpidermal junction ในโรคตุ่มนำใส
คุณไพศาล รุ่งพิบูลย์โสภิษฐ์
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
261-267
research
123 เกาะติด immunoglobuline complement และ fibrinogen ที่ dermo-epidermal junction ในโรคตุ่มน้ำใส
คุณไพศาล รุ่งพิบูลย์โสภิษฐ์
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
268-274
research
124 การวินิจฉัยทางคลินิกของโรคกลากที่ตัวกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
คุณสุทธิรัตน์ เรียงชัยนาม
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
286-290
research
125 การเปรียบเทียบวิธีใช้ KOH-DMSO และ KONCPA ในการวินิจฉัยโรคเชื้อราที่เล็บ
คุณสุทธิรัตน์ เรียงชัยนาม
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
291-296
research
126 การเปรียบเทียบโครงสร้างของ candida albican ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจากการเตรียมบล็อคตัวอย่างสองวิธี
คุณอาภรณ์ บุรีภาร
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
275-279
research
127 การรักษาแผลเป็นสิวชนิด Atrophic Facial Acne Scars ด้วย 1064-nm Q-switched Nd:YAG Laser
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
297-302
research
128 การเปรียบเทียบการรักษา  Lichen amyloidosis ด้วยยาทาสารละลาย Dimethylsulfoxide (DMSO) ที่ความเข้มข้น 10 % และ 30 %
นพ.ธเนศ ติยวัฒนาโรจน์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2547
-
-
-
Research
129 ลักษณะอาการทางคลินิกและความผิดปกติทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วย Discoid lupus erythematosus(DLE)
นพ.เอกราช อมรรังสรรค์
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
248-253
research
130 ความผิดปกติทางผิวหนังในโรคต่อมไร้ท่อ
นพ.เอกราช อมรรังสรรค์
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
324-333
research
131 การรักษาโรค Hypopigmented mycosis fungoides โดยการฉายแสงด้วย Narrowband UVB
พญ.พัชนี โตทับเที่ยง
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
241-246
research
132 Direct immunofluorescence ในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี ที่มีอาการแสดงของไตอักเสบ
พญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
3
150-155
research
133 ผิวพรรณและโรคผิวหนังในผู้สูงอายุ
พญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
334-343
guideline
134 A study of serum autoantibodies in patient  with  lupus  nephritis
พญ.พัชรินทร์ จันทร์จำรัสแสง
วารสารโรคผิวหนัง
2547
20
4
163-170
guideline
135 เปรียบเทียบผลการรักษาหูดด้วยการใช้ไอเย็นไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) โดยวิธีพ่นสเปรย์ กับการใช้ไม้พันสำลี
พญ.ภัทร วรพงศ์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2547
-
-
-
Research
136 Porphyria Cutanea Tarda
พญ.ยศสินี กิตติบวร
วารสารผิวหนัง
2547
9
1
45-47
Case Report
137 ความสอดคล้องของการใช้แผ่นรองชนิด Finn chamber และ Hill Top chamber ต่อการเกิดปฏิกิริยาระคายเคือง ในการทดสอบวิธี Human 4hour Patch Testing
พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
254-260
research
138 ความชุกของเล็บผิดปรกติในผู้ป่วยโรคผิวหนัง
พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
303-312
research
139 Common causes of shoes dermatitis
พญ.ศิริลักษณ์ เลิศชุณหะเกียรติ
วารสารโรคผิวหนัง
2547
20
1
36-46
research
140 Topical Diphenylcyclopropenone Immunotherapy in Lymphomatoid Papulosis
พญ.สุภณิดา กว้างสุขสถิตย์
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
319-323
Case Report
141 Hunter syndrome
พญ.สุภณิดา กว้างสุขสถิตย์
วารสารโรคผิวหนัง
2547
20
3
148-156
case report
142 การรักษาภาวะหลอดเลือดเล็กอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ทราบสาเหตุด้วย PUVA
พญ.สุรางคนา นวพันธุ์
วารสารกรมการแพทย์
2547
29
5
235-240
research
143 คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
คุณกฤษณี โพธิ์ชนะพันธุ์
วารสารกรมการแพทย์
2548
30
6
335-343
research
144 ประสิทธิผลของสื่อการสอนสุขศึกษาที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินรายใหม่ที่มารับบริการที่สถาบันโรคผิวหนัง
คุณศุภมาส สุวรรณเมฆ
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2548
-
-
-
Research
145 ความชุกของโรคปมแบคทีเรียคอรินีแบคทีเรียมที่เส้นขนบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
คุณสุทธิรัตน์ เรียงชัยนาม
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2548
-
-
-
Research
146 การศึกษาความชุกของโรคปมราขาวบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์
คุณสุทธิรัตน์ เรียงชัยนาม
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2548
-
-
-
Research
147 การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง Modified PASI score กับ Quality of life ในผู้ป่วยสะเก็ดเงินชนิดตุ่มหนอง จำนวน 30 ราย ณ สถาบันโรคผิวหนัง
นพ.เกริกเวช พบสุข
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2548
-
-
-
Research
148 ค่าเฉลี่ยของ minimal erythema dose ในผู้ป่วยที่มีระดับสีผิวแตกต่างกัน
นพ.วรเชษฐ อนันตรังสี
วารสารกรมการแพทย์
2548
30
1
17-22
research
149 การศึกษาโรคผื่นแพ้สัมผัสจากสารโลหะในช่วง 10 ปี ของสถาบันโรคผิวหนัง
พญ.เกวลิน พุทธบริวาร
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2548
-
-
-
Research
150 Allergic contact dermatitis caused by wooden rosary
พญ.พู่กลิ่น ตรีสุโกศล
วารสารโรคผิวหนัง
2548
21
1
24-35
case report
151 การศึกษาย้อนหลัง อัตราการกลับเป็นซ้ำ ปัจจัยกระตุ้น ค่าใช้จ่าย และประสิทธิผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดตุ่มหนอง จำนวน ๓๖ ราย ณ สถาบันโรคผิวหนัง ปี พ.ศ. 2530-2546
พญ.ภัทรินทร์ สุทธิบดี
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2548
-
-
-
Research
152 Insight into phototherapy;LASER/light-based devide and clinical  application in acne
พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
วารสารผิวหนัง
2548
10
2
144-156
guideline
153 A new therapeutic modality intralesional 5-fluorouracil in the tratment of keloids and hypertrophic scar
พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
วารสารผิวหนัง
2548
10
2
157-163
guideline
154 แนวทางการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยวิธี Tzanck's smear
คุณดวงพร วงศกรพัฒนา
วารสารผิวหนัง
2549
11
1
45-47
guideline
155 การสำรวจเชื้อ Coagulase – Negative Staphylococci (CoNS) สปีชีย์ต่างๆที่พบในโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง
คุณดวงพร วงศกรพัฒนา
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2549
-
-
-
Research
156 Intraconazole
คุณวิไลภรณ์ พรหโมบล
วารสารสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)
2549
1
1
9-11
guideline
157 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน: กรณีศึกษาสถาบันโรคผิวหนัง
คุณสมใจ ฉันทวรลักษณ์
วารสารกรมการแพทย์
2549
31
1
62-67
research
158 การรักษาผื่นไลเคนอะไมรอยด์โดสิส ด้วยยาทาสารละลายไดเมททิลซัลฟอกไซด์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10 และ ร้อยละ 30
นพ.ธเนศ ติยวัฒนาโรจน์
วารสารกรมการแพทย์
2549
31
2
110-117
research
159 การศึกษาความชุกและลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินในผู้ป่วยสะเก็ดเงิน ณ สถาบันโรคผิวหนัง
พญ.ณัฐฑริกา หมายสวัสดิ์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2549
-
-
-
Research
160 การศึกษาประสิทธิภาพของการรักษาโรคด่างขาวโดยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์สร้างเม็ดสีโดยใช้เข็มฉีดยา
พญ.ประภาวรรณ เชาววณิชย์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2549
-
-
-
Research
161 Drug eruptions at five institutes in bangkok
พญ.รัศนี อัครพันธุ์
จดหมายเหตุทางการแพทย์
2549
88
11
1642-1650
research
162 Efficacy and safety of Tacrolimus Ointment in Pediatric Patients with Moderate to Severe Atopic Dermatitis 
พญ.รัศนี อัครพันธุ์
จดหมายเหตุทางการแพทย์
2549
89
11
1915-1922
research
163 The efficacy of a far erythemogenic dose of narrow- band UVB phototherapy in chronic plaque type psoriasis
พญ.รัศนี อัครพันธุ์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2549
-
-
-
Research
164 การศึกษาปัจจัยเกี่ยวข้องในผู้ป่วยสะเก็ดเงินที่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด 3 เดือนของสถาบันโรคผิวหนัง
พญ.รัศนี อัครพันธุ์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2549
-
-
-
Research
165 การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดผื่นแพ้สัมผัสและสารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
พญ.รุ่งระวี โปวอนุสรณ์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2549
-
-
-
Research
166 ผลการรักษาโรคขนคุดด้วยการถอนขนโดยคลื่นแสงความเข้มสูง
พญ.ศรีสุรางค์ มั่งมี
วารสารกรมการแพทย์
2549
31
2
180-184
research
167 Focal  dermal  hypoplasia
พญ.ศิริลักษณ์ พลเรือง
วารสารผิวหนัง
2549
11
2
146-149
guideline
168 ความชุกของเชื้อมัยโคแบคทีเรียชนิดโตเร็ว (Rapid Growing Mycobacteria) ในโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง ณ สถาบันโรคผิวหนัง
คุณดวงพร วงศกรพัฒนา
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2550
-
-
-
Research
169 การเปรียบเทียบการหา circulating anti-basement membrane antibody ในโรค bullous pemphigoid โดยใช้ 1M NaCl dermo-epidermal separated skin ที่ได้จากวิธีต่างๆ
คุณไพศาล รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2550
-
-
-
Research
170 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของน้ำยา Burow’s solution 1 : 40 กับน้ำยา Normal saline solution ในการประคบผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบ ณ สถาบันโรคผิวหนัง
คุณวรรณี สุภาวิตา
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2550
-
-
-
Research
171 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ต่อการให้บริการของงานเวชระเบียนและเวชสถิติ กรณีศึกษา สถาบันโรค ผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คุณศศิภา จันทรา
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2550
-
-
-
Research
172 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพจิตของวัยรุ่นที่เป็นสิว
คุณสมใจ ฉันทวรลักษณ์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2550
-
-
-
Research
173 Helicobacter pylori antibody และ antinuclear antibody ในผู้ป่วยโรคลมพิษเรื้อรัง
คุณสมชัย ชาญจนะกิจสกูล
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
2550
19
3
209-217
research
174 การตรวจหา Demodex spp.ทางห้องปฏิบัติการ
คุณสุทธิรัตน์ เรียงชัยนาม
วารสารผิวหนัง
2550
12
1
51-54
guideline
175 ความไวและความจำเพาะของการวินิจฉัยโรคเกลื้อนในกลุ่มผู้ป่วยคนไทยด้วย Wood’s light
คุณสุทธิรัตน์ เรียงชัยนาม
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2550
-
-
-
Research
176 Tinea capitis in adults
นพ.พรชัย โพธินามทอง
วารสารผิวหนัง
2550
12
1
59-63
Case Report
177 การศึกษาความชุกและรูปแบบของผื่นในผู้ป่วย ADULT-ONSET ATOPIC DERMATITIS ที่สถาบันโรคผิวหนัง
พญ.ขวัญชนก มงคลศิริวัฒน์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2550
-
-
-
Research
178 Pyoderma gangrenosum
พญ.พัชนี โตทับเที่ยง
วารสารผิวหนัง
2550
12
1
55-57
Case Report
179 การรักษาโรคหิดโดยการใช้ยาทา 0.3% Gamma Benzene Hexachloride gel ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน เทียบกับการทา 1 วัน และซ้ำอักใน 1 สัปดาห์ต่อมา
พญ.มัทยา วังวิทยากุล
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2550
-
-
-
Research
180 การลงทะเบียนผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินของสถาบันโรคผิวหนัง
พญ.อรยา กว้างสุขสถิตย์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2550
-
-
-
Research
181 การศึกษาหาช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเชื้อ Mycobacterium marinum ในห้องปฏิบัติการ (in vitro)
คุณดวงพร วงศกรพัฒนา
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2551
-
-
-
Research
182 ผลของภาชนะบรรจุต่อความคงสภาพของยา 5% LCD in Betamethasone cream
คุณสุภา สุปัญญา
วารสารกรมการแพทย์
2551
33
1
60-67
research
183 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาด้วยการฉายแสง narrow-band uvb โดยใช้ปริมาณแสงเริ่มต้นระหว่าง 30%MED และ 50%MED ในการรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
นพ.วรเชษฐ อนันตรังสี
วารสารโรคผิวหนัง
2551
24
3
137-149
Research
184 A new model of Intense pulsed light for the treatment of fr eckles and lentigines in Asian skin
พญ.กิตธีรา เกรอต
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2551
-
-
-
Research
185 HAND DERMATITIS IN HAIRDRESSERS
พญ.ชนัทธา สวัสดิ์วนิช
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2551
-
-
-
Research
186 Treatment of Becker's nevus: Comparison between Intense Pulsed Light and Nd:YAG Laser
พญ.ประภาวรรณ เชาววณิชย์
วารสารโรคผิวหนัง
2551
24
4
177-184
research
187 การศึกษาประสิทธิภาพของ 1064 nm. long pulsed Nd:YAG laser ในการรักษา striae distensae
พญ.ภัสสุรีย์ เอี่ยมสกุลนนท์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2551
-
-
-
Research
188 Efficacy of clotrimazole 1% powder vs. clotrimazole 1% cream in primary
treatment of tinea cruris and tinea pedis
พญ.รัสรินทร์ คุ้มกองสุวรรณ
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2551
-
-
-
Research
189 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของครีมทารักษาฝ้าสูตรตำรับของสถาบันโรคผิวหนังและครีมรักษาฝ้าจากต่างประเทศ
พญ.สุธิชา เชาว์วิศิษฐ 
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2551
-
-
-
Research
190 Safety and Efficacy of Long-Pulsed 1064-nm Nd:YAG Laser with Cooling Device in Nonablative Treatment of Periorbital Wrinkles
พญ.สุภาณี โลหะประธาน
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2551
-
-
-
Research
191 Netherton syndrome: a case report and review of the literature.
พญ.อรพิณ ธนวินนานนท์
วารสารโรคผิวหนัง
2551
24
4
208-212
Case Report
192 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมในงานบริการผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนาเฉพาะที่
งานบริการผู้ป่วยนอก สถาบันโรคผิวหนัง ปีงบประมาณ 2550
คุณณัฐพร แตงทรัพย์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2552
-
-
-
Research
193 การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพและผลแทรกซ้อนของยาทารักษาฝ้าซึ่งผลิตโดยสถาบันโรคผิวหนังกับยาทารักษาฝ้านำเข้าจากต่างประเทศ
คุณสุภา สุปัญญา
วารสารกรมการแพทย์
2552
34
2
142-149
research
194 Eccrine poromatosis: A Case Report
นพ.พรชัย โพธินามทอง
วารสารโรคผิวหนัง
2552
25
3
191-196
Case Report
195 Comparison of the efficacy and side effects of laser-assisted hair removal treatment by different devices: Dynamic cooling vs. Air cooling devices
พญ.ธนิยา ก่อวนิช
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2552
-
-
-
Research
196 A Comparative Split Face Study Using Different Sub-Purpuric and Mild Purpuric
Fluence Level of 595-nm Pulsed Dye Laser for Treatment of Moderate to Severe
Acne Vulgaris
พญ.นัทยา วรวุทธินนท์
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2552
-
-
-
Research
197 การรักษาเส้นขนเส้นเล็กด้วยเลเซอร์ชนิด Long-Pulsed Nd:YAG โดยใช้ parameterที่ต่างกัน : วิเคราะห์ทั้งพลังงานและขนาดของลำแสง
พญ.ปาริชาต เชาว์ปฏิภาณ
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2552
-
-
-
Research
198 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวไรกับการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบทีหน้าในผู้ป่วยผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
พญ.ภัททชีว์ องค์มหัทมงคล
วารสารโรคผิวหนัง
2552
25
4
208-217
research
199 Granulomatous slack skin: a case report
demonstrating the evolution of the 16-year
clinicopathological features that confuses
with leprosy at its early stage.
พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
วารสารโรคผิวหนัง
2552
25
2
126-134
case report
200 CME Patient I(197-200)
พญ.วัลลภา อัศวบ็ญจาง
วารสารโรคผิวหนัง
2552
25
3
197-200
Case Report
201 การศึกษาเปรียบเทียบจุดฟลูออเรสเซ้นท์ ก่อนและหลังการรักษาสิวด้วย 2% อิริโธรมัยซิน โลชั่น และ 4% อิริโธรมัยซินเจล
พญ.อุณา พวงมณี
ผลงานวิจัยของสถาบันโรคผิวหนัง
2552
-
-
-
Research

หน้าแรก

page 1 2 3