ข้อมูลภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-72 เดือน จังหวัดน่าน

ลำดับ
อำเภอ
จำนวนเด็ก ที่ชั่งน้ำหนัก
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักปกติ
น้ำหนักค่อนข้างน้อย
น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์
รวมน้อยกว่าเกณฑ์
น้ำหนักค่อนข้างมาก
น้ำหนักมากเกินเกณฑ์
จำนวน 
ร้อยละ
จำนวน 
ร้อยละ
จำนวน 
ร้อยละ
จำนวน 
ร้อยละ
จำนวน 
ร้อยละ
จำนวน 
ร้อยละ
1
เมือง 3,588 3172 88.40 211 5.88 117 3.26 328 9.14 41 1.14 40 1.11
2
แม่จริม 979 722 73.75 113 11.54 110 11.24 223 22.78 11 1.12 23 2.35
3
บ้านหลวง 642 530 82.55 64 9.97 36 5.61 100 15.58 6 0.93 6 0.93
4
นาน้อย 1,466 1,303 88.88 94 6.41 44 3.00 138 9.41 13 0.89 12 0.82
5
ปัว 3,367 2,737 81.29 411 12.21 137 4.07 548 16.28 42 1.25 40 1.19
6
ท่าวังผา 2,900 2,412 83.17 235 8.10 139 4.79 374 12.90 40 1.38 38 1.31
7
เวียงสา 3,626 3,041 83.87 320 8.83 122 3.36 442 12.19 50 1.38 64 1.77
8
ทุ่งช้าง 1,185 986 83.21 128 10.80 56 4.73 184 15.53 12 1.01 7 0.59
9
เชียงกลาง 1,570 1,259 80.19 123 7.83 166 10.57 289 18.41 13 0.83 10 0.64
10
สันติสุข 1,961 1,785 91.02 77 3.93 37 1.89 114 5.81 22 1.12 20 1.02
11
นาหมื่น 756 663 87.70 33 4.37 36 4.76 69 9.13 16 2.12 8 1.06
12
บ่อเกลือ 1,101 820 74.48 209 18.98 61 5.54 270 24.52 6 0.54 4 0.36
13
สองแคว 754 591 78.38 125 16.58 22 2.92 147 19.50 10 1.33 6 0.80
14
กิ่ง อ.ภูเพียง 1,635 1,412 86.36 119 7.28 39 2.39 158 9.66 36 2.20 29 1.77
15
เฉลิมพระเกียรติ 656 508 77.44 126 19.21 22 3.35 148 22.56 0 0.00 0 0.00
 รวมทั้งหมด
26,186 21,941 83.79 2,388 9.12 1,144 4.37 3,532 13.49 318 1.21 307 1.17
             ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 

:: กลับไปหน้าแรกข้อมูลด้านสาธารณสุข ::